حوزه ریاست

نمایش از 10 خرداد 1395 بازدید: 6131
پرینت

 حوزه ریاست

 

مسول دفتر ریاست

 

آقای ابراهیم عرب زاده

  کارشناس مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

 

 Email                    

-

 تلفن

   33148399-077

تحصيلات 

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

  روسای محترم واحد گناوه از بدو تأسیس تاکنون

 

ردیف 

 

نام و نام خانوادگی 

 

مدرک و رشته تحصیلی 

 1

 آقاي احمد دشتي

 دکترای تاريخ

 

 2

 آقاي رضا دشتي

 فوق ليسانس تاريخ

 3

 

 آقاي يداله قلايي زاده

 فوق لیسانس مديريت مالي

 4

 خانم زیبا توکلی

 دکتری شیمی کاربردی