سابقه پژوهشی مهندس اسما لک

نمایش از 17 خرداد 1395 بازدید: 369
پرینت

گروه برق

الف: اسماء لک :

* مقالات ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی :

1- اسما لک- محسن رضایی « معرفی شبکه GPRS و نقش آن در ارتباطات سیار» ، اولین همایش مهندسی برق و کامپیوتر جنوب ایران (ملی)- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج، اردیبهشت92.

2- اسما لک « بررسی سیر تحول نرخ انتقال داده در ارتباطات سیار » ، دومین کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه (بین المللی)- تهران، دی90.

3- اسما لک- همایون عریضی «بررسی آثار سوء امواج رادیوفرکانسی بر بدن» چهاردهمین کنفرانس برق دانشجویی ایران (ملی)، کرمانشاه، شهریور90.

4- اسما لک همایون عریضی «برهمکنش بین بافت سر انسان و امواج الکترومغناطیسی آنتن دوقطبی»، دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران (ملی)، آذر 92.

5- اسماء لک محبوبه لک «بررسی و شبیه سازی برهمکنش بین بافتهای سر انسان و دو نوع آنتن شاملProbe Feed Patch Antenna و Slot Coupled Patch Antenna»، اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر شمال کشور (ملی)، بندر انزلی، خرداد 93.

6. Asma lak, “Evaluation of Biological Effects of Extremely Low Frequency Fields on human body”, 1th national conference of electrical engineering and computer science of south of Iran, April 2013. (national)

7. Asma Lak, H. Oraizi, F. Mohsenifard, “Risks from Electromagnetic Sources”, ICMET2011, China, 2011.(International)

8. Asma Lak, H. Oraizi, “Simulation and Evaluation of Specific Absorption Rate in Human Body in High Frequency Electromagnetic Fields”, ICMAE2011, Thailand, 2011. (International)

9. Asma Lak “Design and Simulation a Fractal Antenna for VHF Frequency Band”, ICMET2011, China, 2011. (International)

*مقالات چاپ شده در مجلات علمی:

10. Asma Lak, H .Oraizi “Evaluation of SAR distribution in six layer human head model, International journal of antenna and propagation”, 2013.(ISI WOS)

11. Asma Lak, “Interaction between two types of antenna and human head phantom”, Advance in environmental biology, 2013.(ISI listed)

12. Asma Lak, “Human Health Effects from Radiofrequency and Microwave Fields”, Journal of Basic and Applied Science Researches, 2012.(ISI listed)

13. Asma Lak, H. Oraizi, “The Effect of Distance of Human Head Model from EM Sources on SAR”, Journal of Basic and Applied Science Research, 2012.(ISI listed)

14.Asma Lak “Effect of metallic materials on SAR”, Contemporary Engineering Sciences Journal, Bulgaria, 2012.(SCOPUS)

15. Asma Lak, H. Oraizi ”Simulation and Evaluation of Specific Absorption Rate in Human Bodyin High Frequency Electromagnetic Fields”, Advanced Materials Research Journal, Switzerland, 2012.(scopus)

16.Asma Lak, Mahbobeh Lak, “SAR Dependence on Antenna Position”, Advance in environmental biology, 2014. (ISI listed under publication)

17. Asma Lak, Mahbobeh Lak “Effects of EM Field on Human Eyes”, Ciência e Técnica Vitivinícola , 2014.(ISI WOS)

18. Asma Lak, Naser Parhizgar  “Effect of Size of Human Head on Electromagnetic Fields Absorption” , Science International, 2015.  (ISI Listed)

19. Asma Lak, Naser Parhizgar, Mahbobeh Lak “An Improved Algorithm for Image Classification”, Indian journal of science and technology, 2015.  (ISI Listed)

20.Asma Lak, Naser Parhizgar “The effect of presence of human body on antenna gain”, Indian journal of science and technology, 2015.  (ISI Listed).

21. Asma Lak, Naser Parhizgar, Mahbobeh Lak “Improvement of Outliers Detection in Image Classification” -  under publication- Journal of Applied Sciences, 2015.  (ISI Listed)

22.Asma Lak, Naser Parhizgar “AWG-WDM application in Radar” , Science International, 2015.  (ISI Listed)

 

*طرحهای پژوهشی:

1- ارزیابی آثار امواج فرکانس پایین )قدرت( بر بدن انسان، 92-91.

2- بررسی و شبیه سازی برهمکنش بین بافتهای سر انسان و دو نوع آنتن شامل Probe Feed Patch Antennaو Slot Coupled Patch Antenna ، 93-92.